Tag:

Xuyên ngành

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đào tạo liên ngành, xuyên ngành

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đào tạo liên ngành, xuyên ngành

TTO - Với liên thông theo chiều ngang, sau 5 năm sinh viên có thể lấy được hai bằng đại học, với liên thông theo chiều dọc sinh viên có thể lấy bằng đại học và bằng thạc sĩ.