Tìm kiếm khóa học

Học gì ở đâu

Nghề nhân sự 28/09/2016 13:55

Nghề nhân sự

Chương trình Nghề Nhân Sự được thiết kế nhằm giúp: Nhân viên hành chánh nhân sự; Nhân viên nhân sự có kinh nghiệm nhưng chưa có cơ hội học cách làm có hệ thống; Nhân viên có kế hoạch bước vào Nghề Nhân Sự vững tin tại các doanh nghiệp.

Học phí: 6.000.000đ
Nghề nhân sự nâng cao 28/09/2016 13:55

Nghề nhân sự nâng cao

chương trình Nghề Nhân Sự Nâng Cao được thiết kế nhằm giúp các Nhân viên Nhân sự có kinh nghiệm; Trưởng/Phó phòng nhân sự có đủ chuyên môn sâu để thực hành, tư vấn, tham mưu cho Ban Giám Đốc doanh nghiệp quản trị hiệu quả nguồn nhân lực.

Học phí: 7.000.000đ
Kỹ năng phỏng vấn cấu trúc 28/09/2016 13:55

Kỹ năng phỏng vấn cấu trúc

Phương pháp Phỏng vấn có cấu trúc là phương pháp được các tập đoàn đa quốc gia sử dụng triệt để, kể cả tại Việt Nam

Học phí: 3.500.000đ
Viết bản mô tả công việc 28/09/2016 13:55

Viết bản mô tả công việc

Chuyên đề “Viết bản mô tả công việc” giúp bạn viết được bản mô tả công việc cho các vị trí công việc có trong doanh nghiệp với đầy đủ trách nhiệm, mức độ quyền hạn, tiêu chí kết quả công việc (KPI), yêu cầu năng lực tối thiểu.

Học phí: 2.000.000đ
Tuyển dụng 28/09/2016 13:55

Tuyển dụng

Ai cũng có thể nói “con người là chiến lược của một doanh nghiệp” nhưng rất ít người thực thi được điều này một cách có hệ thống và ổn định. Khóa học này sẽ giúp bạn trở thành một nhà quản trị tài ba.

Học phí: 2.400.000đ
Tính và trả lương 28/09/2016 13:55

Tính và trả lương

Giúp học viên xác định được các hình thức trả lương và cách tính lương cho từng người là công việc then chốt của nhân sự. Các yếu tố liên quan đến việc tính lương theo chính sách của doanh nghiệp và yêu cầu của Pháp luật

Học phí: 2.400.000đ
Xây dựng cơ cấu tổ chức 28/09/2016 13:55

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Nắm bắt được cơ cấu tổ chức phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược công ty.

Học phí: 2.500.000đ
Đánh giá năng lực 28/09/2016 13:55

Đánh giá năng lực

Chuyên đề  giúp bạn định chuẩn năng lực của tất cả các vị trí công việc, xây dựng biểu mẫu và hỗ trợ các cấp quản lý đánh giá năng lực nhân viên.

Học phí: 2.500.000đ
10.	Xây dựng KPIS và đánh giá kết quả công việc 28/09/2016 13:55

10. Xây dựng KPIS và đánh giá kết quả công việc

Sử dụng KPIs để triển khai mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện của từng bộ phận, cá nhân là cách quản trị hiệu quả giúp công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh và có cơ sở khách quan để khen thưởng những nhân viên xuất sắc

Học phí: 2.500.000đ